About Us

เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุด

about2.jpg (115 KB)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านงานสำรวจและออกแบบครบวงจร สร้างสรรค์งานตามหลักวิศวกรรม เทคนิคสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ยังอยู่บนความถูกต้องแม่นยำตามหลักวิชาการ เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆทั้งงานก่อสร้างและงานด้านสำรวจ ในทุกช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยไร้ขีดจำกัด 

อุปกรณ์

อุปกรณ์ทันสมัยได้มาตราฐานสากลและมีการสอบเทียบ (Calibration) กับบริษัทที่ได้มาตราฐานชั้นของประเทศไทย เช่น เครื่องมือในงานสำรวจ กล้องประมวลผลรวม (Total Station) กล้องระดับอัตโนมัติ (Automatic Level) เครื่องรับสัญญาณ GPS/GNSS เครื่องสำรวจความลึกของพื้นท้องน้ำ (Echo Sounder) โปรแกรมคำนวณสำหรับงานสำรวจ ฯลฯ

ประสบการณ์

บุคลากร มีประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรมสำรวจและการทำแผนที่ ทั้งภาครัฐเอกชน ไม่ต่ำกว่า 15 ปี ในด้านงานสำรวจเช่น งานสำรวจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในประเทศพม่า,งานสำรวจประจำไซต์งานก่อสร้าง ( สถานี ปรับแรงดันแก๊สของ ปตท.,พลังงานทดแทน กังหันลม,งานก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่,โครงการบ้านจัดสรร,คอนโด ฯลฯ ) ,งานสำรวจทำแผนที่,งานสำรวจความลึกของแม่น้ำ ทะเล ,งานสำรวจวางหมุดควมคุม GPS/GNSS ,งานวางเข็มโรงงาน,งานวางเข็มอาคาร,งานสำรวจออกแบบท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีต,งานวางแนวสายไฟฟ้าแรงสูง,งานทำแบบระบบปะปา,งานรังวัดขอบเขตที่ดิน ฯลฯ

บุคลากร

บริหารงานโดย วิศวกรสำรวจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) ทีมงานสำรวจประกอบด้วย วิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร นักภูมิศาสตร์แผนที่ ช่างสำรวจ ช่างเขียนแบบ และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมสำรวจ

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับในคุณผลภาพงานวิศวกรรมสำรวจ และโยธา ตามหลักวิศวกรรมและวิชาการ ในระดับสากล

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ความสำคัญของ PPE

เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย (Personal Protective Devices (PPP) หรือ Personal Protective Equipment (PPE) หมายถึงอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานในการสวมใส่ขณะทางานเพื่อป้องกันอันตรายเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ หรือช่วยลดอาการบาดเจ็บจากหนักให้เป็นเบา เช่น ถ้าใช้เครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยก็จะทำให้ลดความเสี่ยงในการทำงานมากกว่าเดิมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยเป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีในการป้องกันอันตรายจากการทางานซึ่งโดยทั่วไปจะมีการป้องกันและควบคุมที่สภาพและสิ่งแวดล้อมของการทางานก่อนโดยการแก้ไขปรับปรุงทางวิศวกรรมการกั้นแยกไม่ให้ปะปนกับสิ่งอื่นหรือการใช้เซฟการ์ดแบบต่างๆหรือการที่จะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเปลี่ยนกรรมวิธีการทำงานส่วนในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ก็จะนำกลวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายมาใช้ประกอบด้วยเพื่อช่วยป้องกันอวัยวะของร่างกายในส่วนที่ต้องสัมผัสงานมิให้ประสบอันตรายจากภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงาน

KNS Engineering corporation
Tel : 034-510898 
Mobile :  081-025-7762

Our Teamนันทวุฒิ อึ้งตระกูล

Managing Directorศศิพงศ์  วังอินทร์

Survey Managing / Directorลักขณา สระพรหม

Purchasing / Accountพรชัย  สุกิน

Survey Engineerนิตินัย   สังข์แก้ว

Civil Engineeringจตุรงค์  เนียมเจริญ

Civil  Engineeringสุภาภรณ์  หนูภักดี

Civil  Engineeringธนู  ขันตา

Supervisor  Surveyณัฐพล  จันทร์แจ่มกระจ่าง

Draftsmanสุทธิพงษ์  สินเธาว์

Chief Party Surveyอนุเดช  อยู่ดี

 Surveyorปรีดา  เหมือนคล้าย

  Surveyorสุนี  ขันตา

Assistant Surveyอรรถพล  แจ้งกระจ่าง

Assistant  Surveyสุทธวีร์  ขันตา

Assistant Surveyพุ่มพวง  สุระมาตย์

Assistant Surveyดวงกมล  วิเชียร

Admin Officerกนกพร  คงแท่น

Admin  Officer