Our Service

20170713052131.jpg (92 KB)

งานสำรวจเพื่อปรับปรุงพื้นที่โครงการ เป็นงานสำรวจที่รวมงานสำรวจเช่นสำรวจขอบเขตของพื้นที่ร่วมกับสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อออกแบบปรับปรุงอาคารในพื้นที่ต่างๆเช่นบ้านเรือน ที่อยู่อาศับ ห้าง ร้านค้าหรือซูเปอร์มาเก็ตหรือถนนหนทางต่างๆ

Site planning surveys combine a boundary and topographic survey to design future improvements, such as houses, residential subdivisions, stores and shopping centers, roadways, playgrounds, etc.